Followers

Powered by Blogger.

FAKTA-FAKTA ASAS M3

+, -, x, /


PENAMBAHAN


  1.
2 + 1 =
26.
9 + 0 =
51.
9 + 0 =
76.
7 + 4 =
  2.
4 + 4 =
27.
1 + 9 =
52.
0 + 0 =
77.
8 + 2 =
  3.
1 + 0 =
28.
2 + 0 =
53.
1 + 8 =
78.
6 + 9 =
  4.
8 + 9 =
29.
8 + 3 =
54.
2 + 5 =
79.
7 + 1 =
  5.
0 + 6 =
30.
5 + 5 =
55.
9 + 4 =
80.
9 + 3 =
  6.
3 + 7 =
31.
6 + 8 =
56.
3 + 3 =
81.
0 + 1 =
  7.
8 + 4 =
32.
2 + 7 =
57.
7 + 8 =
82.
5 + 8 =
  8.
7 + 7 =
33.
0 + 9 =
58.
6 + 5 =
83.
9 + 2 =
  9.
4 + 0 =
34.
4 + 5 =
59.
0 + 4 =
84.
4 + 3 =
10.
1 + 6 =
35.
1 + 5 =
60.
3 + 9 =
85.
1 + 1 =
11.
7 + 2 =
36.
3 + 8 =
61.
2 + 2 =
86.
9 + 8 =
12.
5 + 6 =
37.
9 + 9 =
62.
7 + 5 =
87.
0 + 7 =
13.
3 + 6 =
38.
2 + 3 =
63.
1 + 2 =
88.
3 + 2 =
14.
4 + 8 =
39.
6 + 0 =
64.
0 + 5 =
89.
0 + 2 =
15.
6 + 7 =
40.
3 + 4 =
65.
8 + 1 =
90.
9 + 6 =
16.
8 + 8 =
41.
9 + 7 =
66.
4 + 7 =
91.
1 + 4 =
17.
2 + 6 =
42.
0 + 8 =
67.
5 + 9 =
92.
2 + 9 =
18.
5 + 1 =
43.
5 + 2 =
68.
1 + 7 =
93.
6 + 4 =
19.
0 + 3 =
44.
1 + 3 =
69.
4 + 9 =
94.
2 + 8 =
20.
8 + 6 =
45.
8 + 5 =
70.
3 + 0 =
95.
5 + 0 =
21.
4 + 2 =
46.
4 + 6 =
71.
5 + 3 =
96.
7 + 9 =
22.
8 + 0 =
47.
7 + 0 =
72.
6 + 6 =
97.
6 + 2 =
23.
5 + 7 =
48.
3 + 5 =
73.
2 + 4 =
98.
3 + 1 =
24.
8 + 7 =
49.
4 + 1 =
74.
5 + 4 =
99.
6 + 1 =
25.
6 + 3 =
50.
0 + 4 =
75.
7 + 3 =
100.
7 + 5 =


PENOLAKAN

  1.
3 – 1    =
26.
9 – 0   =
51.
9 – 0   =
76.
11 – 4             =
  2.
8 – 4    =
27.
10 – 9        =
52.
0 – 0   =
77.
10 – 2             =
  3.
1 – 0    =
28.
2 – 0   =
53.
13 – 4        =
78.
15 – 9             =
  4.
17 – 9 =
29.
11 – 3         =
54.
7 – 5   =
79.
8 – 1   =
  5.
6 – 6    =
30.
10 – 5        =
55.
13 – 4        =
80.
12 – 3             =
  6.
10 – 7 =
31.
14 – 8        =
56.
6 – 3   =
81.
1 – 1   =
  7.
12 – 4 =
32.
9 – 7   =
57.
15 – 8        =
82.
13 – 8             =
  8.
14 – 7 =
33.
9 – 9   =
58.
11 – 5 =
83.
11 – 2             =
  9.
4 – 0    =
34.
9 – 5   =
59.
4 – 4   =
84.
7 – 3   =
10.
7 – 6    =
35.
6 – 5   =
60.
12 – 9        =
85.
2 – 1   =
11.
9 – 2    =
36.
11 – 8         =
61.
12 – 5        =
86.
17 – 8             =
12.
11 – 6 =
37.
18 – 9        =
62.
3 – 2   =
87.
7 – 7   =
13.
9 – 6    =
38.
5 – 3   =
63.
5 – 5   =
88.
5 – 2   =
14.
12 – 8 =
39.
6 – 0   =
64.
9 – 1   =
89.
2 – 2   =
15.
13 – 7 =
40.
7 – 4   =
65.
11 – 7 =
90.
15 – 6             =
16.
16 – 8 =
41.
16 – 7        =
66.
14 – 9        =
91.
5 – 4   =
17.
8 – 6    =
42.
8 – 8   =
67.
4 – 2   =
92.
11 – 9             =
18.
6 – 1    =
43.
7 – 2   =
68.
8 – 7   =
93.
10 – 4             =
19.
3 – 3    =
44.
4 – 3   =
69.
13 – 9        =
94.
10 – 8             =
20.
14 – 6 =
45.
13 – 5        =
70.
3 – 0   =
95.
5 – 0   =
21.
6 – 2    =
46.
10 – 6        =
71.
8 – 3   =
96.
16 – 9             =
22.
8 – 0    =
47.
7 – 0   =
72.
12 – 6        =
97.
8 – 2   =
23.
12 – 7 =
48.
8 – 5   =
73.
6 – 4   =
98.
7 – 1   =
24.
15 – 7 =
49.
5 – 1   =
74.
9 – 4   =
99.
14 – 5             =
25.
9 – 3    =
50.
4 – 4   =
75.
10 – 3        =
100.
6 – 3   =


PENDARABAN


  1.
2 × 1 =
26.
9 × 0 =
51.
9 × 0 =
76.
7 × 4 =
  2.
4 × 4 =
27.
1 × 9 =
52.
0 × 0 =
77.
8 × 2 =
  3.
1 × 0 =
28.
2 × 0 =
53.
1 × 8 =
78.
6 × 9 =
  4.
8 × 9 =
29.
8 × 3 =
54.
2 × 5 =
79.
7 × 1 =
  5.
0 × 6 =
30.
5 × 5 =
55.
9 × 4 =
80.
9 × 3 =
  6.
3 × 7 =
31.
6 × 8 =
56.
3 × 3 =
81.
0 × 1 =
  7.
8 × 4 =
32.
2 × 7 =
57.
7 × 8 =
82.
5 × 8 =
  8.
7 × 7 =
33.
0 × 9 =
58.
6 × 5 =
83.
9 × 2 =
  9.
4 × 0 =
34.
4 × 5 =
59.
0 × 4 =
84.
4 × 3 =
10.
1 × 6 =
35.
1 × 5 =
60.
3 × 9 =
85.
1 × 1 =
11.
7 × 2 =
36.
3 × 8 =
61.
2 × 2 =
86.
9 × 8 =
12.
5 × 6 =
37.
9 × 9 =
62.
7 × 5 =
87.
0 × 7 =
13.
3 × 6 =
38.
2 × 3 =
63.
1 × 2 =
88.
3 × 2 =
14.
4 × 8 =
39.
6 × 0 =
64.
0 × 5 =
89.
0 × 2 =
15.
6 × 7 =
40.
3 × 4 =
65.
8 × 1 =
90.
9 × 6 =
16.
8 × 8 =
41.
9 × 7 =
66.
4 × 7 =
91.
1 × 4 =
17.
2 × 6 =
42.
0 × 8 =
67.
5 × 9 =
92.
2 × 9 =
18.
5 × 1 =
43.
5 × 2 =
68.
1 × 7 =
93.
6 × 4 =
19.
0 × 3 =
44.
1 × 3 =
69.
4 × 9 =
94.
2 × 8 =
20.
8 × 6 =
45.
8 × 5 =
70.
3 × 0 =
95.
5 × 0 =
21.
4 × 2 =
46.
4 × 6 =
71.
5 × 3 =
96.
7 × 9 =
22.
8 × 0 =
47.
7 × 0 =
72.
6 × 6 =
97.
6 × 2 =
23.
5 × 7 =
48.
3 × 5 =
73.
2 × 4 =
98.
3 × 1 =
24.
8 × 7 =
49.
4 × 1 =
74.
5 × 4 =
99.
6 × 1 =
25.
6 × 3 =
50.
0 × 4 =
75.
7 × 3 =
100.
7 × 5 =


PEMBAHAGIAN


  1.
2 ¸ 1    =
24.
48 ¸ 8 =
47.
24 ¸ 4 =
70.
4 ¸ 4   =
  2.
16 ¸ 4 =
25.
25 ¸ 5 =
48.
15 ¸ 5 =
71.
15 ¸ 3             =
  3.
45 ¸ 5 =
26.
56 ¸ 7 =
49.
4 ¸ 1    =
72.
36 ¸ 6 =
  4.
72 ¸ 9 =
27.
18 ¸ 3 =
50.
20 ¸ 4 =
73.
8 ¸ 4   =
  5.
0 ¸ 6    =
28.
12 ¸ 2 =
51.
18 ¸ 9 =
74.
20 ¸ 4             =
  6.
21 ¸ 7 =
29.
9 ¸ 9    =
52.
9 ¸ 1    =
75.
21 ¸ 3             =
  7.
32 ¸ 4 =
30.
63 ¸ 9 =
53.
8 ¸ 8    =
76.
28 ¸ 4             =
  8.
49 ¸ 7 =
31.
24 ¸ 3 =
54.
10 ¸ 5 =
77.
16 ¸ 2             =
  9.
6 ¸ 1    =
32.
14 ¸ 7 =
55.
36 ¸ 4 =
78.
54 ¸ 9             =
10.
6 ¸ 6    =
33.
0 ¸ 9    =
56.
9 ¸ 3    =
79.
7 ¸ 1   =
11.
14 ¸ 2 =
34.
20 ¸ 5 =
57.
56 ¸ 8 =
80.
27 ¸ 3             =
12.
30 ¸ 6 =
35.
5 ¸ 5    =
58.
30 ¸ 5 =
81.
0 ¸ 1   =
13.
18 ¸ 6 =
36.
24 ¸ 8 =
59.
42 ¸ 6 =
82.
40 ¸ 8             =
14.
32 ¸ 8 =
37.
81 ¸ 9 =
60.
27 ¸ 9 =
83.
18 ¸ 2             =
15.
42 ¸ 7 =
38.
6 ¸ 3    =
61.
35 ¸ 5 =
84.
12 ¸ 3             =
16.
64 ¸ 8 =
39.
16 ¸ 8 =
62.
2 ¸ 2    =
85.
1 ¸ 1   =
17.
12 ¸ 6 =
40.
12 ¸ 4 =
63.
0 ¸ 5    =
86.
72 ¸ 8             =
18.
5 ¸ 1    =
41.
63 ¸ 7 =
64.
8 ¸ 1    =
87.
0 ¸ 7   =
19.
0 ¸ 3    =
42.
0 ¸ 8    =
65.
28 ¸ 7 =
88.
6 ¸ 2   =
20.
48 ¸ 6 =
43.
10 ¸ 2 =
66.
45 ¸ 9 =
89.
0 ¸ 2   =
21.
8 ¸ 2    =
44.
3 ¸ 3    =
67.
4 ¸ 2    =
90.
54 ¸ 6             =
22.
38 ¸ 1 =
45.
40 ¸ 5 =
68.
7 ¸ 7    =


23.
35 ¸ 7 =
46.
24 ¸ 6 =
69.
36 ¸ 9 =
Facebook Twitter RSS